1
2
3
4
5
6
7
8

O nama

Ustroj

Skupština 

Skupština GDCK Pazin je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika - zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broji maksimalno do 29 zastupnika i to:

do 15 zastupnika iz  Osnovnog društva Crvenog križa Grada Pazina,

do 4 zastupnika iz Osnovnog društva Crvenog križa Općina Motovun – Karojba – Tinjan – Sveti Petar u Šumi,

do 3 zastupnika iz Osnovnog društva Crvenog križa Općina Lupoglav – Cerovlje – Gračišće,

do 7 zastupnika aktiva dobrovoljnih davatelja krvi.

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Zastupnici u Skupštinu GDCK Pazin biraju se na sjednicama ustrojstvenih oblika bez pravne osobnosti.

 

Članovi Skupštine GDCK Pazin su: dr. Ana Rojnić Bučić, dr.Sanjin Bučić, Vesna Ivančić, Kristina Jurić, Elena Stranić, Rosanka Ujčić, Marina Lovrinić, Marija Bravar, Anna Svilar, Željka Nefat, Marija Bašić, Đulijana Brajuha, Silvija Klarić, Jugoslava Šantov Učkar, Romina Brumnić, Irene Deltin, Paula Jurman, Viliam Šepić, Edita Vranić i Marija Dagostin.

 

Predsjednik njegova je funkcija počasna, a obavlja se na volonterskoj osnovi. Predsjednik društva je ujedno predsjednik Skupštine i Odbora društva.

Predsjednica GDCK Pazin je: dr.Ana Rojnić Bučić

Odbor društva je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Gradskog društva Crvenog križa Pazin između sjednica Skupštine, a koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.

Članovi Odbora GDCK Pazin su: dr.Ana Rojnić Bučić, dr. Sanjin Bučić, Vesna Ivančić, Silvija Klarić, Paula Jurman, Irene Deltin i Elena Stranić. 

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Nadzorni odbor GDCK Pazin čine: Edita Vranić, Kristina Jurić i Romina Brumnić.

Ravnatelj Gradsko gdruštva Crvenog križa Pazin je poslovodni organ koji obnaša u pravilu funkciju profesionalno, a imenuje ga Odbor društva. Ravnatelj provodi odluke tijela Društva i rukovodi radom zaposlenika.

Ravnateljica GDCK Pazin je: Marijana Krbavac Žulić

Djelatnici:

Lara Vretenar – referent za opće i knjigovodstvene poslove

Radenko Vadanjel – voditelj pružanja socijalne usluge pomoć u kući

Dorjana Matković – organizatorica dnevnih aktivnosti za starije osobe

Lorena Šorgo – gerontodomaćica 

Ljubica Ivić - gerontodomaćica 

Meri Belac - gerontodomaćica 

Dolores Šaina - gerontodomaćica 

Mladen Mogorović – pomoćni radnik 

Đeni Brajković - stručni suradnik za administrativno financijske poslove na projektu "SOS - skrb o starijima"


Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<