1
2
3
4
5
6
7
8

Djelatnosti

Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Njena zadaća je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba ili prirodnih katastrofa i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji. Svoj rad temelji na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. - 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07).

Služba traženja pruža usluge traženja i tražiteljima azila, žrtvama trgovanja ljudima te drugim migrantima. Također se traže osobe nestale u prirodnim nepogodama te članovi obitelji koji su izgubili kontakt zbog ekonomskih i drugih migracija. Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa provodi aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza surađujući na međunarodnom planu sa službama traženja drugih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodnom službom traženja u Arolsenu i Središnjom službom traženja u Ženevi. 

Postupak traženja pokreće se u gradskim društvima Crvenog križa koja dalje koristeći mrežu Crvenog križa prosljeđuju predmet prema drugim društvima ili nacionalnom uredu.

Služba traženja nadležna je za:

prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba zainteresiranim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu, o ratnim zarobljenicima, civilnim internircima, zaštićenim osobama uhićenim duže od dva tjedna, zaštićenim osobama na prinudnom boravku, ranjenim, bolesnim i umrlim pripadnicima oružanih snaga, nestaloj djeci, djeci evakuiranoj u drugu zemlju te djeci odvojenoj od roditelja zbog oružanog sukoba

razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti

spajanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti, druge zadaće traženja iz nadležnosti Republike Hrvatske u kojima na temelju međunarodnih ugovora sudjeluje Hrvatski Crveni križ

Uz vođenje službenih evidencija podataka, Služba traženja izdaje potvrde o utvrđenim činjenicama i izvatke iz prikupljene građe te pokreće postupke upisa u državne matice umrlih kod nadležnih upravnih organa.

Hrvatski Crveni križ propisuje ustrojstvo, djelokrug i način rada službe traženja posebnim aktom koji donosi skupština Hrvatskog Crvenog križa.

Služba u svom radu primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada, a ovisno o konkretnom slučaju surađuje s različitim državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima koji su dužni i mogu u sklopu svog djelokruga rada pružiti određene podatke i drugu pomoć kako bi se  traženje moglo uspješno obaviti.

Sadržaj rada Službe traženja danas se još uvijek najvećim dijelom odnosi na traženja nestalih u Domovinskom ratu, drugim oružanim sukobima u svijetu, uključujući i pitanja u svezi s Drugim svjetskim ratom (provjere i izdavanja potvrda za vrijeme provedeno u zarobljeništvu i internaciji), na traženje nestalih u prirodnim nepogodama i na tzv. mirnodopska traženja članova obitelji koji su izgubili kontakt vezano za ekonomske, turističke i ine migracije.Povratak

Kalendar događanja

Svibanj
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31


Info i kontakt

Gradskog društva Crvenog križa Pazin

Adresa

Prolaz Ernesta Jelušića 2
52000 Pazin

Telefon/Fax

Telefax: 052/ 624-079
Telefon: 052/623-405
Ravnateljica: 091 5392549
Dnevni boravak/voditelj pomoći u kući: 052/623-039

Podaci o udruzi

Registarski broj: 18000316
RNO broj: 0010260
NKO broj: 8899 OIB: 35895756430
MB: 03159329
Žiro-račun: HR942402006-1100134118 (ERSTE BANKA)

Rješenjem Ureda državne uprave u IŽ Klasa: UP/I-550-01/16-01/11, Ur.broj: 2163-05-03-16-12 udruzi je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći(NN 102/15)

<